செங்கண் நெடுமாலுஞ் சென்றிடந்துங் காண்பரிய
பொங்கு மலர்ப்பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி
எங்கள் பிறப்பறுத்திட் டெந்தரமும் ஆட்கொண்டு
தெங்கு திரள்சோலைத் தென்னன் பெருந்துறையான்
அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும்
அங்கருணை வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 175


கேட்டாயோ தோழி கிறிசெய்த வாறொருவன்
திIட்டார் மதில்புடைசூழ் தென்னன் பெருந்துறையான்
காட்டா தனவெல்லாங் காட்டிச் சிவங்காட்டித்
தாள்தா மரைகாட்டித் தன்கருணைத் தேன் காட்டி
நாட்டார் நகைசெய்ய நாம்மேலை வீடெய்த
ஆள்தான்கொண்டாண்டவா பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 180
That proverbial journey home


The journey home
Is never too long
Your heart arrives before the train
The journey home
Is never too long
Some yesterdays always remain
I'm going back to where my heart was light
When my pillow was a ship
I sailed through the night The journey home
Is never too long
When open arms are waiting there
The journey home
Is never too long
There's room to love and room to spare
I want to feel the way that I did then
I'll think my wishes through before I wish again
Not every road you come across
Is one you have to take
No, sometimes standing still can be
The best move you ever make The journey home
Is never too long
One helps to heal the deepest pain
The journey home
Is never too long
Your heart arrives before the train