Sri Bhargavi Bhadramme Dishathu

This is one of Sri Muthuswamy Dikshitar's five krithis in a series called Sriranga Pancharatnas. The five are :

  • Ranganayakam (Nayaki)
  • Sri Ranganathaya (Dhanyasi)
  • Rangapura Vihara (Brindavanasaranga)
  • Sri Ranganatham (Poornachandrika)
  • Sri Bhargavi (Mangala Kaisiki)

I was fortunate enough to learn this rare krithi from my Guru Smt. Mythili Jagannathan. She runs a music school in Trichy called Guruguha Gana Vidhyala. This is my rendition of this song.

Pallavi

SrI bhArgavI bhadraM mE diSatu
SrI ranga dhAmESvarI

Anupallavi

saubhAgya lakshmI satataM mAmavatu
sakala lOka jananI vishNu mOhinI

caraNam

madana guru mAninI mama manasi tishThatu
madhu-kara vijaya mangaLa kaiSikA nivasatu
sadana madhyE mahA lakshmI sadA viharatu
sAmaja hEma kumbha snApitA vijayatu

pada nayanAnana kara nalinI
parama purusha hari praNayinI
vadana kamala guru guha -
dharaNISvara nuta ranga nAtha ramaNI


0 Responses